SKŁAD PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ XII 2018 dla 1 osoby

DODANO: 2018-12-10 11:19:54

SKŁAD PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ GRUDZIEŃ 2018r.

 

Kasza gryczana 0,5 kg / 1 paczka

pasztet wieprzowy 0,32 kg / 2 puszki

szynka wieprzowa 0,60 kg / 2 puszki

filet z makreli 0,68 kg / 4 puszki

mleko UHT 1 litr

herbatniki maślane 0,40 kg / 2 paczki

makaron jajeczny 1,50 kg / 3 paczki

makaron kukurydziany 0,50 kg / 1 paczka

 

 

czytaj więcej →

SKŁAD PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ XI 2018 dla 1 osoby

DODANO: 2018-11-23 11:14:13

Groszek z march.    4 puszki

fasola                       2 puszki

szynka  drobiowa     3  puszki

powidła                      2 słoiki

mleko                         2 litry

cukier                         1  kg

olej                              2 litry

ser  żółty                      2 kostki

czytaj więcej →

WARSZTATY KULINARNE I DIETETYCZNE

DODANO: 2018-11-14 14:00:50

Z przyjemnością informujemy, że dnia  19 listopada 2018r. w godz. od 9.oo do 13.oo   w sali konferencyjnej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy ul. Witosa  odbędą się kolejne warsztaty  kulinarne i dietetyczne  dla  osób korzystających z pomocy żywnościowej z Banku Żywności w Słupsku.  Warsztaty poprowadzi Pani Sylwia Laskowska , wykwalifikowana specjalistka  od zdrowego żywienia i diet. 

Warsztaty odbywają się jako działania towarzyszące w ramach Podprogramu 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego gotowania i  degustowania  przyrządzonych potraw.
czytaj więcej →

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI Z BANKU ŻYWNOŚCI

DODANO: 2018-11-06 13:47:39

Informujemy, że od listopada 2018r.  do czerwca 2019r. wydawana będzie żywność z Banku Żywności  w Słupsku otrzymana w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  realizowanego w Podprogramie 2018

* Paczki żywnościowe  wydawane będą w terminach wypłaty zasiłków z pomocy społecznej   w godz. od 8.30 do 13.30  w magazynie  na ul. Witosa 13 / obok sali widowiskowej CEiK  w Damnicy/.

* Listy osób uprawnionych do odbioru paczki sporządzają pracownicy socjalni GOPS . Podstawą jest  dochód nie przekraczający kwoty:  dla osoby samotnej -  1.402.- zł miesięcznie,  na osobę w rodzinie  -  1.056.-zł mies.  oraz wystąpienie jednej z dysfunkcji np.  bezrobocie,  wielodzietność / od 3 dzieci/, rodzina niepełna, długotrwała choroba, niepełnosprawność, opuszczenie zakładu karnego.

* Osoby nie ujęte na liście spełniające powyżej opisane warunki mogą  zgłosić się do pracownika  socjalnego GOPS w godz. od 7.30 do 15.30 w dni robocze. 

 

 

czytaj więcej →

ZAPYTANIE OFERTOWE

DODANO: 2018-11-06 11:23:13

Nr wniosku: RPPM.06.02.02-22-0027/17-00

Tytuł: Srebrna Sieć

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Zamawiający: Gmina Damnica, ul. Górna 1, 76 -231 Damnica reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8, 76 -231 Damnica

 

Wykonawca:......................................................................................................................

 

…...................................................................................................................

 

Odpowiadając na zaproszenie składania ofert na przeprowadzenie usługi rehabilitacji domowej dla seniorów – uczestników projektu „Srebrna Sieć” realizowanego przez Gminę Damnica, w ramach Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

przedkładam niniejszą ofertę , oświadczając jednocześnie, że zrealizuję zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zaproszeniu do udziału w przedmiotowym postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art.4 pkt.8 ustawy PZP.

OFERUJĘ

 

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto za 1 godzinę usług …..................................

 

/ słownie złotych........................................................................................./.

 

Całkowita wartość przedmiotu zamówienia brutto ….............................. / tj. 100 godz. x

cena brutto za 1 godz. usług/ słownie złotych ….........................................................................

 

OŚWIADCZAM, ŻE :

 

* zapoznałam/łem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

* przedmiot zamówienia zrealizuję w wymaganym terminie do 14 grudnia 2018r.;

* cena wskazana w niniejszej ofercie jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

* posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji umowy.

Załączniki do oferty:

 

1.............................................................................................................

 

2. ….......................................................................................................

 

3. ….......................................................................................................

 

 

......................................., dnia........................... …........................ ….............

/ miejscowość, data/ / podpis Wykonawcy/

czytaj więcej →