Regulamin Klubu Senior +

DODANO: 2021-02-18 15:08:01

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Damnicy z dnia 16 lutego 2021 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU „SENIOR +” w Domaradzu

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć jest mowa o klubie, należy przez to rozumieć Klub „Senior+” w Domaradzu.

2. Klub został utworzony w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ zamieszkujących obszar Gminy Damnica ) w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej
i innej w zależności od potrzeb.

3. Klub działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy jako placówka wsparcia dziennego.

4. Siedzibą klubu są pomieszczenia w miejscowości Domaradz 1, gm. Damnica.

5. Klub działa zgodnie z przepisami :

* ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369);

* uchwały Nr XXIII/259/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” w Domaradzu;

* uchwały Nr XXIII/263/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior +”
w Domaradzu ( Dz. U. W. P. z 2020 r. z dnia 26 października 2020 r. poz. 4986);

* niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Klub Senior + dysponuje 15 miejscami.

2. Działalność klubu nadzoruje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy oraz Kierownik Klubu, do zadań których należy czuwanie nad właściwą realizacją zadań klubu.

3. Klub czynny jest dwa razy w tygodniu (wtorek, piątek ) w godzinach 15.30 do 18.00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przewiduje się również organizację zajęć
w godzinach przedpołudniowych.

4. Przynależność do klubu jest dobrowolna i odbywa się na podstawie deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1 do regulaminu) złożonej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób chętnych, stworzona zostanie lista rezerwowa.

ROZDZIAŁ III

CELE I ZAŁOŻENIA KLUBU „SENIOR +”

Celem Klubu „Senior +” jest:

1. Aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania wolnego czasu;

2. Motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych seniorów;

3. Rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników klubu;

4. Organizowanie zajęć rękodzielniczych, ruchowych, komputerowych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci i innych w miarę potrzeb i możliwości uczestników;

5. Zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.

ROZDZIAŁ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU „SENIOR +”

1. Uczestnicy klubu mają prawo do:

* korzystania korzystania ze wszystkich form działalności prowadzonych w klubie;

* poszanowania jego godności i prywatności;

* inicjowania nowych przedsięwzięć;

* korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania;

* swobodnego dysponowania informacją o sobie i własnym wizerunku (prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji dotyczącej osoby oraz usunięcia fałszywych informacji).

2. Do obowiązków uczestników klubu należy:

* przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;

* punktualne i aktywne uczestnictwo w działaniach i zajęciach;

* przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego w klubie oraz podczas imprez okolicznościowych, wycieczek, spacerów;

* poszanowanie praw i wolności innych uczestników;

* dbanie o mienie klubu;

* powiadamianie o dłuższej nieobecności;

* branie udziału w pracach przygotowawczych i porządkowych związanych z przygotowaniem klubu do spotkań;

* przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na terenie klubu.

3. Uczestnictwo w klubie wygasa z chwilą:

* wystąpienia z Klubu „Senior +” na własną pisemną prośbę;

* śmierci uczestnika;

* nieobecności powyżej 1 miesiąca.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z zajęć klubu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z treścią regulaminu zostają zapoznani pracownicy i uczestnicy Klubu „Senior +”.

2. Zmiany w regulaminie klubu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

3. W kwestiach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Kierownik klubu.