Zarządzenie Nr 119/2023 Wójta Gminy Damnica z dnia 12 września 2023 r.

DODANO: 2023-09-29 11:05:09
Zarządzenie Nr 119/2023 Wójta Gminy Damnica
z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Damnica

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.), §1 ust. 4 Uchwały Nr XLVIII/510/2023 Rady Gminy w Damnicy z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, zarządzam co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Damnica.

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

a) Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

- Pani Krzysztofa Ziarno

- Pani Marta Bratke

- Pani Dorota Pawlak

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA):

- Pani Katarzyna Sobolewska

3) Policji:

Posterunek Policji w Damnicy

- Pan Michał Skrzypik

- Pan Kamil Malek

4) Oświaty:

Szkoła Podstawowa w Damnie im. Jana Brzechwy

- Pan Krzysztof Rodziewicz

5) Ochrony zdrowia:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Damnicy

- Pani Katarzyna Mieleszczuk

6) Organizacji pozarządowych:

Stowarzyszenie „Promyk” w Damnicy

- Pani Jagoda Hałas

7) Kuratorzy sądowi:

- Pani Sabina Modrzejewska

- Pani Monika Kraszewska

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

§3. Traci moc Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Damnica z dnia 20.04.2011 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Damnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Wójta Gminy

mgr Grzegorz Kiczmachowski

ZASTĘPCA WÓJTA

czytaj więcej →

UCHWAŁA NR XLVIII/510/2023 RADY GMINY DAMNICA z dnia 2 czerwca 2023r.

DODANO: 2023-06-30 11:01:41

UCHWAŁA NR XLVIII/510/2023
RADY GMINY DAMNICA

z dnia 2 czerwca 2023r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. 1) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r .
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 z późn. 2
uchwala się, co następuje:
§ 1

1 . Ustala się następujące zasad y powoływania oraz odwoływania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego , zwanego dalej „
2. W celu powołania członków Zespołu Wójt Gminy Damnica, zwany dalej „Wójtem”,
występuje do podmiotów określonych w art. 9a ust. 3 pkt 1 6, ust. 3a ora z ust. 4 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany
podmiot w Zespole.
3. Wójt może także wystąpić do podmiotów określonych w art. 9a ust. 5 ustawy
o przeciwdziała niu przemocy w rodzinie o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany
podmiot w Zespole.
4. Po uzyskaniu od instytucji i organów wskazanych w ust. 2 i 3 danych osób wyznaczonych
przez te podmioty Wójt powołuje wyznaczone osoby do Zespołu w drodze zarządzenia.
§2

1 . Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje do czasu odwołania przez
2. O odwołanie członka Zespołu może zwrócić się do Wójta Przewodniczący Zespołu.
3. Odwołanie członka Zespołu przez Wójta następuje w formie
§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§4

Traci moc uchwał a nr XV/163/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa, nie wcześniej jednak, niż z dniem 22 czerwca 2023 r.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina


1 Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 572.
2 Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 289 i 535.

czytaj więcej →

Informacja

DODANO: 2020-06-02 10:38:40

30 stycznia 2020 roku Rada Gminy Damnica podjęła Uchwałę Nr XV/163/2020 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmieniając Uchwałę Nr LV/381/2010 z dnia 10 listopada 2010r.

Zespół Interdyscyplinarny znajduje się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy, w jego skład wchodzą następujące osoby:

 • Damian Gawin – mł. asp. Posterunku Policji w Damnicy;

 • Jacek Moskal – mł. asp. Posterunku Policji w Damnicy;

 • Konrad Spychalski - kurator Sądu Rejonowego w Słupsku;

 • Sabina Modrzejewska - kurator Sądu Rejonowego w Słupsku;

 • Ewa Diegner - pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Bobrownikach;

 • Danuta Bolenajc - pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie;

 • Małgorzata Cymek-Dudzik - pedagog szkolny Zespołu Szkół w Damnicy;

 • Iwona Kuklińska - pedagog szkolny Zespołu Szkół w Zagórzycy;

 • Krzysztof Rodziewicz - pedagog szkolny Zespołu Szkół w Damnie;

 • Milena Piechowicz - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Damnicy,

 • Wiesława Hajduk - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy;

 • Elżbieta Nowak - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy;

 • Dorota Pawlak - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy;

        http://ug.damnica.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=359481

czytaj więcej →