Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – ZMIANY W DOCHODZIE UTRACONYM

DODANO: 2020-06-02 13:44:01

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

ZMIANY W DOCHODZIE UTRACONYM

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych rozszerzyła katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa o świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na mocy art. 15oa w/w ustawy utratą dochodu jest obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Wyżej wymienione regulacje znajdują zastosowanie przy ustalaniu prawa do:

– świadczeń rodzinnych, na okresy zasiłkowe : od dnia 01-11-2019r. do dnia 30-10-2021 r.,

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe: od dnia 01-10-2019 r. do dnia 30-09-2021 r.