Zarządzenie Nr 119/2023 Wójta Gminy Damnica z dnia 12 września 2023 r.

DODANO: 2023-09-29 11:05:09
Zarządzenie Nr 119/2023 Wójta Gminy Damnica
z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Damnica

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.), §1 ust. 4 Uchwały Nr XLVIII/510/2023 Rady Gminy w Damnicy z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, zarządzam co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Damnica.

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

a) Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

- Pani Krzysztofa Ziarno

- Pani Marta Bratke

- Pani Dorota Pawlak

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA):

- Pani Katarzyna Sobolewska

3) Policji:

Posterunek Policji w Damnicy

- Pan Michał Skrzypik

- Pan Kamil Malek

4) Oświaty:

Szkoła Podstawowa w Damnie im. Jana Brzechwy

- Pan Krzysztof Rodziewicz

5) Ochrony zdrowia:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Damnicy

- Pani Katarzyna Mieleszczuk

6) Organizacji pozarządowych:

Stowarzyszenie „Promyk” w Damnicy

- Pani Jagoda Hałas

7) Kuratorzy sądowi:

- Pani Sabina Modrzejewska

- Pani Monika Kraszewska

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

§3. Traci moc Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Damnica z dnia 20.04.2011 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Damnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Wójta Gminy

mgr Grzegorz Kiczmachowski

ZASTĘPCA WÓJTA

czytaj więcej →

Olimpiada dla Osób z Niepełnosprawnościami

DODANO: 2023-09-18 00:00:00

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Dnia 15 września w gminie Wicko odbyła się XIV Olimpiada dla Osób z Niepełnosprawnościami. W sportowej rywalizacji dostosowanej do możliwości uczestników udział wzięli członkowie stowarzyszenia „PROMYK” – działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy. W wydarzeniu integrującym osoby z niepełnosprawnościami uczestniczyła kierownik GOPS - Pani Milena Piechowicz.
Imprezę rozpoczęła sztafeta z pochodnią, kończąca się zapaleniem olimpijskiego znicza. Zawodom towarzyszyły różnego rodzaju atrakcje, pozwalające miło spędzić czas : zabawa taneczna, maskotki, konie, dmuchańce, popcorn, kawa, herbata, słodki poczęstunek oraz lody.
Stowarzyszenie „Promyk ”otrzymało puchar , zaś każdemu z uczestników zawodów został wręczony medal.
 
Cel imprezy :
  • integracja środowiska osób i instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych,
  • popularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnościami,
  • popularyzacja rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku,
  • wywołanie radości, odczuwania dodatnich przeżyć ze wspólnej zabawy,
  • rozpowszechnianie zajęć rekreacyjno – sportowych wśród osób z niepełnosprawnością,
  • zabawa, oraz wspólne spędzanie czasu z wykorzystaniem gier i zabaw,
  • zachęcanie do uprawiania sportu i zdrowego trybu życia.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie ( Gmina Wicko, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku).
Miłym akcentem kończącym ten cudowny dzień był wspólny spacer brzegiem plaży w Łebie.
czytaj więcej →

Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2023/2024

DODANO: 2023-08-30 13:59:32

Przypominamy, że od dnia 1 września 2023 roku będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r.

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

2. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, jest to kwota 600,00 zł. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu ), w którym wniosek został złożony.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024:

/pliki/damnica-ops/pliki/WNIOSEK%20O%20PRZYZNANIE%20STYPENDIUM%20SZKOLNEGO%202023-2024.doc

czytaj więcej →

Przygotowania do dożynek

DODANO: 2023-08-25 14:40:22
Ostatnie dni to intensywne przygotowania do gminnych dożynek. Uczestnicy Klubu Seniora aktywnie włączyli się w tworzenie dożynkowych dekoracji. Wykonali piękne kwiaty i stroiki, które będą pięknym i kolorowym elementem wystroju sceny oraz dożynkowego korowodu.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach dożynek.
czytaj więcej →