Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

DODANO: 2019-07-04 15:07:15

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki i zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji na podstawie upoważnień przez Wójta Gminy Damnica dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie:

- posiadania zezwolenia,

- wiarygodności oświadczeń i wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku i wniesienie opłaty w należytej wysokości,

- zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

- posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

- wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu ,

- prowadzenia sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez Radę Gminy w Damnicy,

- przestrzegania innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

czytaj więcej →