Świadczenie Pielęgnacyjne

DODANO: 2019-07-09 13:52:40

Świadczenie pielęgnacyjne – co to jest?

Świadczenie pielęgnacyjne jest rodzajem specjalnej, państwowej pomocy pieniężnej, o jaką ubiegać się mogą osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Przywilej pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje wszystkim tym, którzy zmuszeni zostali do rezygnowania z zatrudnienia lub z innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym krewnym.

Świadczenie pielęgnacyjne 2019 – kto może uzyskać?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje konkretnym i prawnie wytyczonym osobom. Są to przede wszystkim ci, którzy sprawują opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby te muszą udzielać stałej lub długotrwałej opieki / pomocy krewnemu w związku ze znacznie ograniczoną możliwością jego samodzielnej egzystencji i potrzebą ciągłego współudziału opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Oczywiście by móc ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, niepełnosprawny krewny musi legitymować się odpowiednim orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 1. matce albo ojcu niepełnosprawnego;

 2. jego faktycznego opiekunowi;

 3. członkowi zastępczej rodziny spokrewnionej (w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. ciąży obowiązek alimentacyjny.

Osobom innym, niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub sami legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu lub są one małoletnie, albo legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wtedy, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia;

 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

  W jakich przypadkach prawo do świadczenia ustaje?

Świadczenie nie może zostać przyznane, gdy ubiegający się o nie opiekun ma ustalone prawo do:

 1. emerytury;

 2. renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej lub innego świadczenia emerytalno-rentowego;

 3. renty socjalnej;

 4. zasiłku stałego;

 5. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

 6. zasiłku przedemerytalnego;

Opiekunowie, którzy mają przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, nie mogą liczyć na przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Prawo do świadczenia nie przysługuje także w przypadku tych chorych, którzy pozostają w związku małżeńskim, chyba że sam współmałżonek także legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowo świadczenie pielęgnacyjne nie może być także przyznane choremu, który został umieszczony w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem:

 1. rodziny zastępczej spokrewnionej;

 2. rodzinnego domu dziecka;

 3. specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczym (jeśli chory korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu).

Jeśli opiekun osoby wymagającej opieki ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury lub do dodatku do zasiłku rodzinnego, również nie przysługuje mu prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Na wypłacenie świadczenia nie mogą liczyć także ci, którzy za granicą uprawnieni zostali do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad niepełnosprawnym. Sytuacja ulegnie zmianie, jeśli przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowić będą inaczej.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2019 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na czas nieokreślony. Sytuacja ta ulega zmianie, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane nas czas określony. W tym drugim wypadku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się więc do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą

Warunkiem otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na osobę dorosłą jest to, by niepełnosprawność osoby potrzebującej pomocy opiekuna powstała przed ukończeniem 18 roku życia, lub przed ukończeniem 25. roku życia – jeśli dana osoba uczy się w szkole lub studiuje.

Oznacza to, że jeśli niepełnosprawność powstanie kilka miesięcy po ukończeniu przez daną osobę pełnoletności, jej opiekun nie otrzyma prawa do świadczenia rodzinnego. W przypadku młodzieży studiującej limit podwyższony jest do 25. roku życia.

czytaj więcej →