ZASIŁEK SZKOLNY

DODANO: 2019-07-03 15:23:19

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny jest drugim , po stypendium szkolnym, świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, na skutek którego sytuacja materialna uległa pogorszeniu.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub      w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny na skutek zdarzenia losowego może być przyznawany raz do jednego zdarzenia.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności:

1) śmierci rodzica lub opiekuna prawnego;

2) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia;

3) klęski żywiołowej (np.: pożar, powódź);

4) choroby ucznia;

5) nagłej, niezawinionej utraty pracy przez rodzica lub prawnego opiekuna;

6) innych, nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub  w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w kwocie, o której mowa w art. 90e ustawy o systemie oświaty.

5. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, co stanowi kwotę: 620,00 zł.

6. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Nie bierze się pod uwagę miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne.

7. Rzeczą istotną, przy ustalaniu prawa do zasiłku szkolnego jest rozstrzygnięcie, czy wniosek o jego przyznanie został złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

8. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy.

9. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia, potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

 

czytaj więcej →