Procedura postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu.

DODANO: 2019-07-04 14:59:27

1. W stosunku do osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują powstanie okoliczności określonych w art. 24 ustawy z dnia 26 października 1986 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ) tj. rozkład życia rodzinnego, demoralizacji małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego Komisja przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielenie pomocy osobie dotkniętej problemem oraz jej rodzinnie .

2. Postępowanie, o którym mowa w pkt 1 wszczyna się na pisemny wniosek osoby lub instytucji mającej interes prawny lub ustawowo zobowiązanej do tego typu działań, a w szczególności:

- członka rodziny,

- osób wspólnie zamieszkujących,

- Policji,

- pracodawcy,

- Kuratora Sadowego,

- pracownika socjalnego,

- osób dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną ( np. sąsiada ).

3. Komisja ze względu na ważny interes społeczny lub rodzinny, a w szczególności, gdy nadużywanie alkoholu związane jest z przemocą w rodzinie, w oparciu o uzyskane materiały może wszcząć postępowanie z urzędu.

4. Osoba, wobec której wszczyna się postępowanie zostaje o tym pisemnie poinformowana z jednoczesnym wyznaczeniem jej terminu spotkania.

5. W przypadku zgłoszenia się osoby zawiadomionej na spotkanie, przeprowadza się z nią rozmowę, która ma na celu zebranie informacji dotyczącej jej problemu alkoholowego i zmotywowanie do podjęcia działań naprawczych.

6. Komisja prowadząc postępowanie, może zapraszać na spotkanie członków rodziny osoby nadużywającej alkoholu lub inne osoby mogące wnieść istotne dla sprawy informacje.

7. W toku prowadzonego postępowania przeprowadza się wywiad z osobą zgłoszoną do leczenia odwykowego, zbiera się i gromadzi materiały dotyczące okoliczności nadużywania alkoholu przez tą osobę, w szczególności informacje z Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych osób i instytucji w ramach podjętej współpracy.

8. W przypadku potwierdzenia występowania okoliczności określonych w pkt 1 osoba nadużywająca alkoholu zostaje skierowana na badania diagnostyczne przez biegłych sądowych ( psychiatrę i psychologa ).

9. Osoba skierowana, zostaje poinformowana pisemnie o wyznaczonym terminie badania przez biegłych sądowych.

10. Zasady przeprowadzania badań przez biegłych sądowych i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu regulują odrębne przepisy.

11. Po wydaniu opinii w przedmiotowej sprawie osoba, której opinia dotyczy, jest zapraszana na posiedzenie Komisji i Przewodniczący Komisji zapoznaje z wnioskiem biegłych sądowych.

12. W przypadku zdiagnozowania przez biegłych sadowych uzależnienia od alkoholu oraz braku woli podjęcia dobrowolnej terapii, Komisja kieruje do Sądu wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do leczenia odwykowego. Do wniosku dołącza się zebrane w toku postępowania materiały wraz z opinią biegłych sądowych.

13. Komisja może skierować wniosek do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego w odniesieniu do osób odmawiających podjęcia działań określonych przez Komisję, które nie zgłosiły się na badania diagnozujące. Do wniosku dołącza się zebrane w toku postępowania materiały.

14. Podstawę skierowania wniosku do Sądu stanowi art. 26 ustawy z dnia 26 października 1986 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz 487 ).


 

czytaj więcej →