Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

DODANO: 2017-01-09 10:21:51

Od 1 stycznia 2017r. obowiązuje ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem'. Określa ona  zakres wsparcia, na jakie może liczyć  kobieta w ciąży i rodzina  tj.

* poradnictwo w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

* wsparcie psychologiczne,

*pomoc prawna, w szczególności w zakresie  praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

*dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej,

*wypłata jednorazowego świadczenia  w wys. 4000.-zł z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (  wypłata na wniosek rodzica dziecka lub opiekuna prawnego albo faktycznego,bez względu na dochód  rodziny, w terminie do 12 misięcy  od dnia narodzin dziecka, wymagane zaświadczenie lekarza lub położnej o pozostawaniu pod opieką  medyczną  nie później niż  od 10 tyg. ciąży  oraz  lekarza specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii ubezpieczenia  zdrowotnego o powstaniu upośledzenia  lub nieuleczlnej choroby w okresie prenatalnym),

*możliwość przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego.