Wymagane dokumenty

DODANO: 2012-09-16 20:08:30
 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 2. Zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 3. Oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 4. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 5. Zaświadczenie albo oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 6. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.
 7.  Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 8. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.
 9. Dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej.
 10. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 11. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej.
 12.  Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

JEŻELI RODZICE DZIECKA NIE SĄ ZAMELDOWANI NA TERENIE GMINNY DAMNICA NALEŻY DO WNIOSKU DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE Z ORGANU NA TERENIE KTÓREGO POSIADAJĄ MELDUNEK, ŻE NIE ZOSTAŁ TAM ZŁOŻONY WNIOSEK