wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

DODANO: 2022-09-21 14:55:44
 
Informujemy, iż od dziś tj. 21 września 2022 r. dostępny jest już
wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, który należy złożyć
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8,
w terminie do 30 listopada 2022 roku.
Wnioski można pobrać w siedzibie GOPS Damnica.
 
 
Dokumenty do pobrania:
  1. wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła: /pliki/damnica-ops/pliki/1-wzor-wniosku-o-wyplate-dodatku-(pellet-gaz-lpg-olej-drewno)-37561804.pdf
  2. klauzula o przetwarzaniu danych osobowych:/pliki/damnica-ops/pliki/RODO%20DO%20NIEKT%C3%93RYCH%20%C5%B9R%C3%93DE%C5%81%20CIEP%C5%81A.pdf
  3. informacja:/pliki/damnica-ops/pliki/informacja%20do%20dodatku%20na%20niekt%C3%B3re%20%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a%20ciep%C5%82a.pdf
czytaj więcej →

Informacja - dodatek węglowy

DODANO: 2022-09-19 11:42:14

INFORMACJA KIEROWNIKA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DAMNICY

o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:, Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia nr 95/2022 Wójta Gminy Damnica dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Damnica i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Pomorskiego.

Gmina Damnica złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

czytaj więcej →

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DODANO: 2022-09-14 11:49:55

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń – obywatel Ukrainy przebywający na terenie Gminy Damnica, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występują bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód w rodzinie nie może przekraczać w miesiącu kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (t.j. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.), tj. 600 zł netto na osobę.

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej (t.j. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.).

Do dochodu nie wlicza się m.in.:

1) zasiłku celowego,
2) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
3) wartości świadczenia w naturze,
4) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1577),
5) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270),
6) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1324),
7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla obywateli Ukrainy oraz załączniki:

/pliki/damnica-ops/pliki/WNIOSEK%20O%20PRZYZNANIE%20STYPENDIUM%20SZKOLNEGO%202020-2021(1).doc
a) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej,
b) zaświadczenie dyrektora o uczęszczaniu do polskiej szkoły,
c) powiadomienie o nadaniu nr PESEL – status UKR.

Termin składania dokumentów:

Wnioski o przyznanie stypendium – od 1 września do 15 września.

czytaj więcej →

Wkrótce dożynki

DODANO: 2022-09-02 11:03:05

W Klubie Seniora trwają  intensywne przygotowania do obchodów gminnych dożynek, na które w imieniu Pana Wójta serdecznie zapraszamy.

czytaj więcej →