Akty prawne

DODANO: 2021-09-08 11:28:49

USTAWY stan na 23.04.2019

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz.1876 ze zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.);

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. 2020 r. poz. 821 ze zm.);

4) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2021 r. poz. 952 );

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.);

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ), w tym zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Damnica;

7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. 2019 r. poz. 670 ze zm.);

8) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom;

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2133);

10) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) w zakresie ustalania prawa do dodatku energetycznego;

11) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.);

12) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 ze zm.);

13) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2019r. Poz.473 ze zm.);

14) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 );

15) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 );

16) ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2019 poz.506 ze zm./;

17) ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2019 poz. 1282/;

18) rozporządzenie z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania prac. samorządowych /Dz. U. z 2018 poz. 936 ze zm./

19/ ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych / Dz,. U. z 2015 r. poz. 1705/

20/ ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego / Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm. /

21/ ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm./

22/ ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych / t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 /

23/ Kodeks Pracy ustawa z 26.06.1974 r. / t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1162 ze zm./