RODO

DODANO: 2022-03-02 08:49:20

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w
  Damnicy z siedzibą przy ul. Górnej 8, 76-231 Damnica, tel: 59 8113-248, reprezentowany przez Milenę Piechowicz – Kierownika, e-mail: kierownik.gops@damnica.pl ;

 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w GOPS: Jerzy Krauczunas, e-mail: iodo@damnica.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności statutowej zgodnie z przepisami prawa, w szczególności - art.6, ust.1, pkt a - e Rozporządzenia;

 4. odbiorcy danych – dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom poza tymi, które dopuszczane są do przetwarzania z mocy prawa, jak również tym podmiotom,
  z którymi Administrator podpisał umowy przetwarzania, np. obsługa prawna albo informatyczna, dane nie będą
  udostępniania do państw trzecich;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do komunikacji z Państwem drogą elektroniczną w sprawach, z jakimi zwracają się Państwo do GOPS,
  bądź
  związanymi z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich
  powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony w GOPS;

 7. kategorie danych gromadzone przez Administratora: Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji;

 8. ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii danych oraz informacji o miejscu ich udostępnienia, o ile taka okoliczność zaistnieje;

 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa tel: 22 860 70 86), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust.1 pkt c lub f Rozporządzenia. W innych przypadkach niewyrażenie zgody, bądź jej wycofanie jest równoznaczne z brakiem możliwości załatwienia sprawy, z którą zwraca się Pani/Pan do GOPS. Przed rozpoczęciem procedowania sprawy, zobowiązani jesteśmy potwierdzić Pani/Pana tożsamości, o ile nie wynika to z załączonej do e-maila korespondencji.;

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 12. Dane osobowe mogą być przekazywane między innymi następującym grupom odbiorców danych:

  jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezp. Społecznego i organy administracji publicznej, kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, organizacje pozarządowe, banki, operator pocztowy, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania i obsługi informatycznej, inne podmioty świadczące usługi na rzecz Ośrodka.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.