Zasiłek okresowy

DODANO: 2018-11-19 08:35:59

Zasiłek okresowy, o którym mowa w art. 38 ustawy o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 701.-zł  / od X 2018r./;
  • rodzinie, której dochód  na osobę jest niższy od kryterium dochodowego  tj. 528.-zł / od X 2018r./.

Zasiłek okresowy może być również przyznany na okres zawieszenia postępowania o ustalenie  uprawnień do zasiłku stałego z pomocy społ. i w przypadku nabycia takich uprawnień / zaliczenie do  umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności / kwota pobieranego zasiłku okresowego  traktowana jest jako dochód osoby za dany okres, tym samym wysokość  przyznanego świadczenia  stałego jest pomniejszona o kwotę zas. okresowego / art.106 ustawy o pomocy społ./.

Zasiłek okresowy ustala się:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, jednak nie więcej niż 418.-zł;
  • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
  • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być również niższa niż 20 zł. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.