Wymagane dokumenty

DODANO: 2021-09-10 11:22:35

 Wszelkie kserokopie dokumentów wymagają uwierzytelnienia przez notariusza lub organ, który wydał dany dokument, uwierzytelnienia może dokonać również pracownik przyjmujący dokument po przedstawieniu przez wnioskodawcę oryginału.

1.ZASIŁEK RODZINNY

 • wniosek
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej sięo zasiłek rodzinny
 • kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej
 • odpis aktu urodzenia dziecka
 •  orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny wszystkich pełnoletnich członków rodziny, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne uzyskanej w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 •  kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka lub wyroku zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub orzeczenia sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców albo kopia odpisu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życialub oświadczenie
 • informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka

2. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Od 01 stycznia 2012 roku prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka jest uzależnione od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku ( Dz.U z 2010 r, Nr 183, poz. 1234) w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tyt. urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

3. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 •  wniosek
 •  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie wnioskodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie wnioskodawcy o co najmniej 6 miesięcznym zatrudnieniu bezpośrednio przed udzieleniem prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie od pracodawcy  lub oświadczenie wnioskodawcy o okresie na jaki zawarta została umowa o pracę
 • zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

4. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

 • wniosek
 • dokument stwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się
 • odpis aktu zgonu rodzica dziecka lub aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub orzeczenie sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców

5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 • wniosek
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

6. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

 • wniosek
 • zaświadczenie szkołylub oświadczenie wnioskodawcy,w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

7. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA:

DOJAZD :

 •  wniosek
 •  zaświadczenie szkoły lub oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej

ZAMIESZKANIE :

 • wniosek
 • zaświadczenie z internatu
 • umowę wynajmu mieszkania i zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu - dotyczy ucznia zamieszkujacego w kwaterze prywatnej

8. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 •  wniosek,
 •  uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
 •   akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

10. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 • wniosek
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
 •  odpis aktu urodzenia dziecka, w tym numer PESEL dziecka (jeżeli został już nadany)

 Od 01 stycznia 2012 roku prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka jest uzależnione od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wzór powyższego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku ( Dz.U z 2010 r, Nr 183, poz. 1234) w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tyt. urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

JEŻELI RODZICE DZIECKA NIE SĄ ZAMELDOWANI NA TERENIE GMINNY DAMNICA NALEŻY DO WNIOSKU DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE Z ORGANU NA TERENIE KTÓREGO POSIADAJĄ MELDUNEK, ŻE NIE ZOSTAŁ TAM ZŁOŻONY WNIOSEK