Formy stypendium szkolnego

DODANO: 2019-07-05 14:24:53

Stypendium szkolne może być udzielone w szczególności w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan

i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych, realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów i innych pomocy

edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, plecaków szkolnych, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę (strój galowy, przybory do nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, itp.),

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

d) opłat za udział w wieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

e) zakupu sprzętu komputerowego (monitor, jednostka, klawiatura, mysz, drukarka, tusze i tonery

do drukarki, papier do drukarki, pamięć, karta graficzna, itp.) oraz edukacyjnych programów

komputerowych,

f) opłat czesnego w szkołach niepublicznych,

g) abonamentu internetowego od września do czerwca danego roku szkolnego;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem

zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania

do i ze szkoły uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegium nauczycielskiego,

nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,

lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów

szkolnych.

Stypendium szkolne wypłacane jest na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat, wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy.

 

czytaj więcej →