Wniosek o skierowanie na leczenie

DODANO: 2019-07-19 14:26:33

Pisząc wniosek o skierowanie na leczenie od uzależnienia alkoholowego należy wziąć pod uwagę następujące pytania.

Rozpad życia rodzinnego

 • Od ilu lat osoba zgłaszana nadużywa alkoholu, jak problem ten wygląda w ostatnim czasie, czy upija się, czy występują ciągi alkoholowe, ile jest dni przerwy pomiędzy ciągami?

 • Jak zachowuje się w domu będąc pod wpływem alkoholu – opisać co robi?

 • Czy znęca się psychicznie lub fizycznie nad domownikami – jeśli tak to opisać w jaki sposób?

 • Czy wobec zgłaszanego toczy się lub toczyło się postępowanie o znęcanie się nad rodziną? Jeśli tak, to czym się zakończyło?

 • Kto zamieszkuje razem ze zgłaszanym, jeśli są to nieletni to podać w jakim wieku?

 • Czy wobec zgłaszanego przeprowadzane były domowe interwencje policji, jeśli tak to kiedy i czym się zakończyły?

 • Czy zgłaszany leczył się w przeszłości odwykowo, jeśli tak to w jakim trybie i do kiedy?

Demoralizację małoletnich

 • Czy nieletni są świadkami negatywnych zachowań zgłaszanego?

 • Czy nieletni zamieszkujący razem ze zgłaszanym przejawiają zachowania mogące świadczyć o ich demoralizacji?

(Demoralizacja to pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności. Demoralizacja to pewien proces odchodzenia od obowiązujących w społeczeństwie wartości moralnych, a przejawiających się poprzez popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego (chodzenie na wagary), używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych.)

Uchylanie się od pracy

 • Czy zgłaszany pracuje i czy łoży na utrzymanie rodziny, domu – jeśli nie pracuje to podać czy jest emerytem, rencistą, osobą bezrobotną?

 • Czy poszukuje pracy?

 • Czy podejmuje prace dorywcze?

Systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego

 • Jak zachowuje się w miejscach publicznych, np. na ulicy, na klatce schodowej, wobec sąsiadów?

 • Czy według wiedzy wnioskodawcy zgłaszany był karany za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, czy był karany za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu lub przeciwko obyczajności publicznej – jeśli tak to kiedy i czym się takie postępowanie zakończyło?

Inne informacje w sprawie, które chciałby podać wnioskodawca.

 

 

 

 

czytaj więcej →