STATUT GOPS

DODANO: 2019-07-08 08:52:04

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DAMNICY

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy, zwany dalej „Ośrodkiem”,
jest jednostką organizacyjną Gminy Damnica i działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

 4. aktu o utworzeniu, niniejszego statutu oraz innych przepisów prawa.

§ 2. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Damnicy przy ulicy Górnej nr 8.

2. Obszarem działalności Ośrodka jest teren Gminy Damnica.

3. Ośrodek używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

4. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Damnica, a w zakresie zadań zleconych Wojewoda Pomorski.

 

Rozdział 2

Zakres działalności

§ 3. 1. Celem działania Ośrodka jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji poprzez podejmowanie działań zmierzających do ich życiowego usamodzielniania oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

3. Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) opracowywanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie oceny w zakresie zasobów pomocy społecznej;

3) prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej, skierowanej na pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi;

4) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń:

 1. pieniężnych,

 2. rzeczowych,

 3. opiekuńczych,

 4. leczniczych,

 5. innych, wynikających z potrzeb środowiska;

5) realizowanie zadań wynikających z rządowych programów mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin, grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§ 4. 1. Ośrodek w ramach prowadzonej działalności realizuje zadania Gminy
wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018r. poz.1508 ze zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.);

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. 2018r. poz. 998 ze zm.);

4) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2017r. poz. 1832);

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.);

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015r. poz. 1390), w tym zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Damnica;

7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. 2018r. poz. 554 ze zm.);

8) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.) w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom;

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 180 ze zm.);

10) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018r. poz. 755 ze zm.) w zakresie ustalania prawa do dodatku energetycznego;

11) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.);

12) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2017r. poz. 2092);

13) ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2016r. poz.1860 ze zm.);

14) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.);

15) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2018r. poz. 1030 ze zm.).

2. Ośrodek wykonuje również zadania:

 1. zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;

 2. wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. 1. Ośrodek wykonuje również inne zadania niż wymienione w § 3 - § 4,
związane ze specyfiką prowadzonej działalności, a wynikające z obowiązujących norm prawnych lub powierzone do wykonywania przez właściwe organy Gminy Damnica.

2. Ośrodek w celu realizacji zadań statutowych współdziała z innymi podmiotami.

3. Osiąganie celów i realizacja zadań Ośrodka następuje również poprzez czynny udział jednostki w programach współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków
Unii Europejskiej.

 

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie

§ 6. 1. Ośrodkiem zarządza kierownik, z którym stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje
Wójt Gminy Damnica.

2. Obowiązki pracodawcy z zakresu prawa pracy wobec kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Damnica.

3. Wójt Gminy udziela kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz upoważnień do realizacji innych działań Ośrodka, o których mowa w § 3 i 4 statutu, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej.

4. Upoważnienia, o których mowa w ust.3 mogą być udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej.

§ 7. 1. Kierownik Ośrodka jest odpowiedzialny za właściwą realizację zadań jednostki
oraz prawidłowe wykorzystanie środków finansowo-rzeczowych, których jest dysponentem.

2. Kierownik składa Radzie Gminy Damnica coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie realizowanych zadań.

§ 8. Do obowiązków i kompetencji Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka;

 2. wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku
  w rozumieniu przepisów prawa pracy;

 3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad czynnościami służbowymi podejmowanymi
  przez pracowników Ośrodka;

 4. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

§ 9. 1. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny, nadawany
przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy Damnica.

2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, których uprawnienia i obowiązki regulują także przepisy kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej i inne przepisy szczegółowe.

3. Kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy oraz dokonane na ich podstawie regulacje wewnętrzne.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy jest jednostką budżetową
Gminy Damnica i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w obowiązujących normach prawnych, w szczególności w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki określone i przyjęte w budżecie Gminy.

3. Źródła finansowania działalności Ośrodka stanowią:

 1. dotacje celowe udzielane z budżetu państwa;

 2. środki finansowe z budżetu Gminy Damnica;

 3. inne źródła.

4. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz innych tytułów określonych przepisami prawa, które każdorazowo odprowadza na rachunek dochodów Gminy.

 

Rozdział 5

Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 11. Zmian postanowień statutu dokonuje Rada Gminy Damnica w trybie określonym
dla jego nadania.

czytaj więcej →