Podstawa prawna GKRPA

DODANO: 2019-07-04 14:39:59

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu    w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ). Ponadto zakres kompetencji Komisji to również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Wszelkie normy reguluje Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony przez Wójta Gminy Damnica Zarządzeniem Nr 144/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku.

czytaj więcej →