Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

DODANO: 2019-07-04 14:51:31

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które dotyczą:

- przygotowania i opiniowania projektu Programu,

- merytorycznego wsparcia realizacji Programu ,

- podejmowanie czynności wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach określonych w ustawie,

- opiniowanie spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych,

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z    zasadami określonymi w uchwałach Rady Gminy oraz liczbą punktów sprzedaży,

- uczestniczenia w kontrolach realizowanych przez organ wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- wnioskowanie o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu do organu wydającego z chwilą stwierdzenia prowadzenia sprzedaży niezgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Komisja prowadzi na terenie Gminy Damnica szeroko zakrojoną kampanię na rzecz profilaktyki alkoholowej.

Komisja współpracuje z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Terenem działania Komisji jest obszar administracyjny Gminy Damnica, a siedzibą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

czytaj więcej →