Kryterium dochodowe

DODANO: 2019-07-05 14:41:29

Dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie, w której zamieszkuje uczeń. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, jest to kwota 528,00 zł, od 1 stycznia 2022 roku - kwota 600,00 zł. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu ), w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne wypłacane jest w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, lub przelewem na rachunek bankowy ( wcześniej podany przez wnioskującego w odpowiednim oświadczeniu ).