NOWE OKRESY ZASIŁKOWE 2017/2018

DODANO: 2017-07-26 14:24:52

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej  informuje :

1.  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego            - nowy okres zasiłkowy od 1 października 2017 do 30 września 2018r.

                                                                                    - przyjmowanie  wniosków  od 1 sierpnia 2017r.

2. świadczenia  wychowawcze 500+      - nowy okres zasiłkowy od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

                                                                - przyjmowanie wniosków   od  1 sierpnia 2017r.

3. świadczenia  rodzinne          -  nowy okres zasiłkowy  od 1 listopada 2017r.  do 31 października 2018r.

                                                  - przyjmowanie wniosków  od  1 września 2017r.

 

Nowy wniosek 500 +. Konieczne alimenty


Nowe przepisy dotyczące świadczenia 500 plus nakładają obowiązek ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.
Zgodnie z nowym przepisem świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje osobie samotnie je wychowującej, jeżeli nie zostało ustalone na rzecz tego dziecka, od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

  • drugie z rodziców dziecka nie żyje;

  • ojciec dziecka jest nieznany;

  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

  • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego;

  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy tytułu wykonawczego, Ośrodek przyjmie wniosek i wyznaczy termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. Gdy ten warunek zostanie spełniony, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Takie same zasady dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Uwaga! Powyższe zasady mają zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., prawa do zasiłku rodzinnego na okres rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.

WNIOSEK 500 PLUS ZMIANY Utrata i uzyskanie dochodu

Od 1 sierpnia wchodzą też w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie przy przyznawaniu świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. Nie mają one zastosowania do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Przepisy wyłączają stosowanie zasad dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy:
wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

ZMIANY W 500 PLUS OD 1 SIERPNIA Dochód dla opodatkowanych ryczałtem


Wprowadzono też nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Od 1 sierpnia dochód w tym przypadku nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku. Będą one podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z uśrednioną kwotą dochodu, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Pierwsze obwieszczenie zostanie ogłoszone jeszcze przed 1 sierpnia.
Ważne: W zaświadczeniu z urzędu skarbowego dołączonym do wniosku powinny być podane następujące informacje:

  • forma opłacanego podatku

  • wysokość przychodu

  • stawka podatku

  • wysokość opłaconego podatku

  • w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, czyli obecnie za 2016 r.

Przepisy stosuje się przy ustalaniu prawa do świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r. oraz uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.