Informacje dodatkowe

DODANO: 2019-07-05 10:02:43

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy .

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
  • ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
czytaj więcej →