Dodatki energetyczne

DODANO: 2013-12-05 09:01:58

 

Dodatek energetyczny

     Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał dodatek energetyczny.

Zgodnie z ustawą  Prawo energetyczne - odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 Wysokość dodatku energetycznego:

Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie: 

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Minister Gospodarki w dniu 29 listopada 2013 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r., dla gospodarstwa domowego:

prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,36 zł/miesiąc;

składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc;

składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł/miesiąc.

Wymagane dokumenty:

1.decyzja o przyznaniu dodatki mieszkaniowego,

2.wniosek do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.  

W gminie Damnica wypłatą dodatków zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

 Wnioski  o wypłatę dodatku  pobrać  można  w siedzibie GOPS w Damnicy ul. Górna 8 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. 

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.