Informacja - dodatek węglowy

DODANO: 2022-09-19 11:42:14

INFORMACJA KIEROWNIKA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DAMNICY

o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:, Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia nr 95/2022 Wójta Gminy Damnica dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Damnica i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Pomorskiego.

Gmina Damnica złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.