KONKURS SREBRNE SERCE

DODANO: 2019-09-30 14:19:38

KONKURS SREBRNE SERCE

Gminna Rada Seniorów w Damnicy oraz Opiekun Wolontariatu w Damnicy zapraszają do udziału w Konkursie „Srebrne Serce”.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Srebrna Sieć”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konkurs rozpoczyna się 1 października 2019 r.

Celem Konkursu jest promowanie aktywności seniorów i ich zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej i wytypowanie najbardziej zaangażowanych seniorów w Gminie Damnica.

Kandydatem na Najbardziej Aktywnego Seniora – może być każdy Senior (w wieku 60+), mieszkający na terenie Gminy Damnica, posiadający obywatelstwo polskie.

Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym.

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin Konkursu udostępnia się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8 oraz w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, ul. Witosa 13 oraz do pobrania na stronach internetowych: www.gopsdamnica.pl, www.damnica.pl, www.ceikdamnica.org.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w Urzędzie Gminy w Damnicy, ul. Górna 1. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 8 listopada 2019 r.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i statuetki. Wręczenie nagród nastąpi podczas Sesji Rady Gminy Damnica w listopadzie 2019 roku.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Regulamin Konkursu "Srebrne Serce" organizowanego w ramach projektuSrebrna Sieć”

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorami Konkursu pod nazwą „Srebrne Serca” są: Gminna Rada Seniorów w Damnicy oraz Opiekun Wolontariatu Projektu „Srebrna Sieć”.

 2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Srebrna Sieć”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 3. Celem Konkursu jest promowanie aktywności seniorów i zaangażowania społecznego osób starszych – najbardziej aktywnych seniorów z terenu Gminy Damnica, działających na rzecz środowiska i pobudzania innych seniorów do działań.

 4. Konkurs rozpoczyna się 01 października 2019 r. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 08 listopada 2019 r.

 5. Wręczenie nagród nastąpi podczas Sesji Rady Gminy Damnica w listopadzie 2019 roku.

 6. Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Urząd Gminy w Damnicy,
  ul. Górna 1, 76-231 Damnica – punkt podawczy

 7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku zgodnie z zapisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu - kandydatem na Najbardziej Aktywnego Seniora – może być każdy Senior (w wieku 60+), mieszkający na terenie Gminy Damnica, posiadający obywatelstwo polskie.

 2. Nadzór nad prowadzeniem Konkursu sprawuje komisja konkursowa, powołana przez Radę Seniorów Gminy Damnica.

 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i zasad Konkursu rozstrzyga Organizator.

 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie i złożenie do 08 listopada 2019 roku załączników do niniejszego Regulaminu:

     - Załącznika nr 1- formularz zgłoszeniowy Kandydata.

- Załącznika nr 2 - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

- Załącznika nr 3 - wyrażenia zgody Kandydata na udział w konkursie.

5. Zgłoszenia Kandydata może dokonać: Sołtys, Rada Sołecka, organizacje pozarządowe, pełnoletnie osoby fizyczne, instytucje samorządowe.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie w całości wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§3

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. (Zgodnie z art.6 RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych).

§4

KRYTERIA WYBORU KANDYDATA

 1. Głównym kryterium ocen dokonywanych przez Komisję konkursową są:

 • osiągnięcia Kandydata na Najbardziej Aktywnego Seniora w obszarze działań na rzecz gminy, swojej społeczności

 • wyróżniająca się postawa społeczna wpływająca na poprawę jakości życia seniorów

 • otwartość kandydata na współpracę,

 • wyróżniająca się postawa społeczna,

§5

NAGRODY

 1. Komisja konkursowa przyzna nagrody dla laureatów konkursu:

 • 1 miejsce – nagroda finansowa główna o wartości 300 zł oraz statuetka.

 • 2 miejsce – nagroda finansowa o wartości 200 zł oraz statuetka.

 • 3 miejsce – nagroda finansowa o wartości 100 zł oraz statuetka.

 1. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do Konkursu zgłaszający i zgłaszani wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych teleadresowych, dysponując jednocześnie prawem wglądu do swoich danych i prawem do ich poprawiania oraz wyrażają zgodę na upublicznianie swojego wizerunku.

 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 4. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (059) 8113 248 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Konkursu ,,Srebrne Serce”na najbardziej aktywnego seniora w Gminie Damnica

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym, informuję, że administratorem ochrony danych osobowych przetwarzanych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy, tel./fax 598113248.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@damnica.pl, tel.59 84 844 52.

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w tut. Ośrodku będą przechowywane przez okres realizacji zadania, a po jej upływie

przez okres zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów szczególnych np. podatkowych, rachunkowych), zgodnie z ustawą kategoryzacją archiwalną

2. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe :

 1. prawo dostępu do sieci swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłaniu ich innemu administratorowi,

 6. prawo do usunięcia danych tzw. Prawo do bycia zapomnianym,

 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 8. prawo wniesienia skargi do polskiego organu lub organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą

 9. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych lub przez kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Damnicy..

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy): banki, operatorzy pocztowi, firmy archiwizujące dokumenty oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Sądy).

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

Do Regulaminu Konkursu „Srebrne Serce” na najbardziej aktywnego seniora w Gminie Damnica

 

ZGODA KANDYDATA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ,,SREBRNE SERCE”

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie „ Srebrne Serce” na najbardziej aktywnego Seniora w Gminie Damnica, organizowanego w ramach Projektu ,,Srebrna Sieć”.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu oraz zgadzam się z jego treścią.


 

...................................................                                                               …………….........................................

       (miejscowość, data)                                                                                            (podpis kandydata)