Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

DODANO: 2019-09-13 08:14:04

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy ogłasza  nabór na stanowisko: pracownik socjalny / 1 etat/
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo / około  13 miesięcy/

Adres  jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
76-231 Damnica  ul. Górna 8

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
    1.Wykształcenie - kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:
1) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;
2) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
3) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
4) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 pedagogika,
 pedagogika specjalna,
 politologia
 polityka społeczna,
 psychologia,
 socjologia,
 nauki o rodzinie. 
    2. Posiadanie obywatelstwa  polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej  lub państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  w pełni z praw publicznych.
    4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie , w tym umyślne przestępstwa skarbowe.
    5. Nieposzlakowana opinia.
    6. Znajomość ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeń do ustawy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie oraz innych aktów prawnych w zakresie udzielania pomocy społecznej.
    7. Doświadczenie zawodowe : przynajmniej 6 miesięcy pracy w ośrodku pomocy społecznej  lub innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

II. WYMAGANIA DODATKOWE
    1. Umiejętność  organizacji pracy własnej.
    2. Samodzielność, zaangażowanie i kreatywność.
    3. Umiejętności interpersonalne ( łatwość nawiązywania kontaktu, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole).
    4. Znajomość obsługi komputera,  i urządzeń biurowych oraz programu informatycznego POMOST.
    5. Mile widziane prawo jazdy kat. B i własny samochód osobowy (  do pracy w terenie).

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.

IV. Planowany  podstawowy zakres czynności:
    1. Praca socjalna prowadzona z osobami i  rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności  i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną  w celu zapewnienia  współpracy i koordynacji  działań instytucji  i organizacji istotnych  dla zaspokojenia  potrzeb członków  społeczności z wykorzystaniem  właściwych  tej działalności metod i technik.
    2. Dokonywanie  analizy  i oceny  zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej  oraz kwalifikowanie  do uzyskania tych świadczeń  zgodnie z obowiązującymi  przepisami.
    3. Udzielanie  informacji, wskazówek i pomocy w zakresie  rozwiązywania spraw życiowych osobom, które  dzięki  tej pomocy  będą zdolne  samodzielnie  rozwiązywać problemy będące  przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne  posługiwanie się przepisami prawa w  realizacji tych zadań.
    4. Pomoc  w uzyskaniu  dla osób będących  w trudnej sytuacji życiowej  poradnictwa dotyczącego możliwości  rozwiązywania  problemów  i udzielania  pomocy  przez właściwe  instytucje państwowe, samorządowe i organizacje  pozarządowe oraz wspieranie  w uzyskiwaniu pomocy.
    5. Udzielanie  pomocy zgodnie  z zasadami  etyki zawodowej.
    6. Pobudzanie  społecznej aktywności i inspirowanie  działań  samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
    7. Współpraca i  współdziałanie  z innymi  specjalistami w celu przeciwdziałania  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
    8. Inicjowanie  nowych form pomocy osobom i rodzinom  mającym trudną sytuację życiową  oraz inspirowanie  powołania instytucji świadczących usługi służące  poprawie  sytuacji  takich osób  i rodzin.
    9. Współuczestniczenie  w inspirowaniu , opracowaniu, wdrożeniu  oraz  realizowaniu regionalnych i lokalnych programów i projektów  pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie  jakości życia .
    10. Przeprowadzanie  wywiadów środowiskowych na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Spraw Społecznych.
    11. Odbiór oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych.
    12. Prowadzenie teczek rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
    13. Współpraca z placówkami oświatowymi  w zakresie dożywiania dzieci.
    14. Współpraca z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, powiatowymi centrami pomocy społecznej, kuratorami zawodowymi i społecznymi, pedagogami szkolnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, lekarzami, GKRPA, PCK, PUP, domami interwencji     kryzysowej, domami pomocy  społecznej,  schroniskami, „Caritas”,  kościołem  katolickimi  i     innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz innymi placówkami pomocowymi.
    15. Bieżące zaznajamianie  się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku  poprzez udział w szkoleniach, samokształcenie  bądź podnoszenie poziomu wykształcenia.
    16. Bieżące informowanie głównego księgowego o ewentualnych  zobowiązaniach GOPS z tytułu przemieszczania się klientów ośrodka i konieczności refundacji świadczeń udzielanych w miejscu pobytu.
    17. Obsługa  programów informatycznych , w tym  POMOST.
    18. Terminowe sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i informacji.

V. Wymagane dokumenty :

1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy. 
2. List motywacyjny.
3. Życiorys (CV) wraz z numerem telefonu do kontaktu..
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  i ko0rzystaniu w pełni z praw publicznych.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym  na podjęcie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
8. Zgoda  na przetwarzanie danych  osobowych zawartych w materiałach aplikacyjnych w celu rekrutacji na stanowisko  pracownika socjalnego w GOPS w Damnicy.
Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt. 2- 8 powinny być własnoręcznie podpisane, natomiast dokumenty - list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia-  winny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8, pokój nr 3, w terminie do 10 września 2019 r., do godziny 13.00. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

O  terminie i miejscu przeprowadzenia  dalszej części naboru ( rozmowy kwalifikacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Przewidywany termin zatrudnienia kandydata: 1 październik 2019 r., na umowę o pracę na zastępstwo.

Kontakt: Kierownik Ośrodka  Beata  Orlicka tel. 59 8113-248, w godzinach od 8.oo do 15.oo.

                                       ZGODA
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Damnicy przy ul. Górnej 8, reprezentowany przez Kierownika, Panią Beatę Orlicką, w celu  rekrutacji  na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS w Damnicy.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………...
miejscowość/data/podpis

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Damnicy przy ul. Górnej 8, reprezentowany przez Kierownika, Panią Beatę Orlicką
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Zdzisława Kołtuniaka, z którym można się kontaktować poprzez email: iodo@damnica.pl i nr telefonu 59 848 44 52.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podst. art. 6 ust.1 lit. a RODO, na podstawie wydanej przez Panią/Pana zgody, wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko pracy „ pracownik socjalny”  w GOPS w Damnicy.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.  
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Damnica przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy.
6. Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a następnie archiwizowane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
9. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.