Realizowane działania projektowe

DODANO: 2012-07-19 09:43:21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy realizuje projekt pn. "Rozwój Gminy Damnica". Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wzrost kompetencji społecznych 20 osób z terenu gminy Damnica.

W ramach projektu część osób objętych zostało kontraktem socjalnym (10 osób, w tym 9 kobiet i 1 mężczyzna) oraz Programem Aktywności Lokalnej (10 kobiet).

Zgodnie z harmonogramem projektu, uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej od 17.05. uczestniczą w zajęciach terapeutycznych w ramach grupy wsparcia, prowadzonych przez panią Agnieszkę Ciechanowską. Na zajęciach uczestniczki mają możliwość wymienić się doświadczeniami, wzajemnie wspierać, uświadomić problem z jakim się borykają, a także poznać sposoby radzenia sobie z problemem.

Uczestnicy kontraktów socjalnych od maja zostali objęci nadzorem i wsparciem asystenta rodziny, który w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników i ich rodzin, pomaga im w przezwyciężaniu codziennych problemów, w prowadzenia gospodarstwa domowego i przekazuje prawidłowe wzorce wychowawcze. Ponadto uczestnicy kontraktów socjalnych od 18.06. rozpoczęli zajęcia warsztatowe "Szkoła rodzica", które prowadzi pani Grażyna Brochocka. Podczas 3 zajęć, które się dotychczas odbyły, uczestnicy poznali się i zintegrowali, a także nauczyli się rozpoznawać i nazywać własne emocje. Dalsze zajęcia odbędą się w lipcu.

Wszystkie zajęcia warsztatowe odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Damnicy. Uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu do miejsc odbywania zajęć warsztatowo-szkoleniowych, w razie potrzeby opiekę nad dzieckiem, a także poczęstunek podczas zajęć.