Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie pogadanki "Podstawy profilaktyki zdrowotnej"

DODANO: 2012-09-16 20:47:34

W związku z realizacją projektu pn. "Rozwój Gminy Damnica" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy zaprasza zainteresowane osoby do złożenia ofert na przeprowadzenie pogadanki „Podstawy profilaktyki zdrowotnej”.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Grupa docelowa: 10 osób/rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi (zakłada się, iż w pogadance udział może wziąć 10 uczestników projektu, a także członkowie ich rodzin – w zależności od potrzeb uczestników projektu).

Ilość godzin pogadanki: 6 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne).

Miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy

Termin realizacji:  wrzesień 2012r.

Zakres tematyczny: zasady higieny, zdrowy styl życia, higiena i pielęgnacja dziecka, antykoncepcja itp.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

  • wykształcenie co najmniej średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub ukończony kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych/rodzinnych;
  • co najmniej 3 latu stażu pracy w zawodzie pielęgniarki licząc do terminu składania ofert;

3. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

        Osoby zainteresowane proszone są o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, kserokopie dyplomów) wraz z ofertą cenową, pocztą, kurierem lub faksem na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8, 76-231 Damnica, tel./fax  59 8113248 do dnia 24.09.2012r. do godz. 10.00.

4. KRYTERIUM OCENY OFERT:

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kruterium oceny ofert: cena całkowita brutto wskazana w formularzu ofertowym – 100%, zgodnie z poniższym wzorem:

                    Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
 C= ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
                                 Cena ofertowa badanej oferty

Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. 

  1. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów - za kryterium, o którym mowa
    w niniejszym Rozdziale.
  2. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Ofertę cenową należy przygotować na formularzu ofertowym dostępnym w linku poniżej.

Do pobrania:
- formularz ofertowy