ZAPYTANIE OFERTOWE

DODANO: 2018-11-06 11:23:13

Nr wniosku: RPPM.06.02.02-22-0027/17-00

Tytuł: Srebrna Sieć

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Zamawiający: Gmina Damnica, ul. Górna 1, 76 -231 Damnica reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8, 76 -231 Damnica

 

Wykonawca:......................................................................................................................

 

…...................................................................................................................

 

Odpowiadając na zaproszenie składania ofert na przeprowadzenie usługi rehabilitacji domowej dla seniorów – uczestników projektu „Srebrna Sieć” realizowanego przez Gminę Damnica, w ramach Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

przedkładam niniejszą ofertę , oświadczając jednocześnie, że zrealizuję zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zaproszeniu do udziału w przedmiotowym postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art.4 pkt.8 ustawy PZP.

OFERUJĘ

 

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto za 1 godzinę usług …..................................

 

/ słownie złotych........................................................................................./.

 

Całkowita wartość przedmiotu zamówienia brutto ….............................. / tj. 100 godz. x

cena brutto za 1 godz. usług/ słownie złotych ….........................................................................

 

OŚWIADCZAM, ŻE :

 

* zapoznałam/łem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

* przedmiot zamówienia zrealizuję w wymaganym terminie do 14 grudnia 2018r.;

* cena wskazana w niniejszej ofercie jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

* posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji umowy.

Załączniki do oferty:

 

1.............................................................................................................

 

2. ….......................................................................................................

 

3. ….......................................................................................................

 

 

......................................., dnia........................... …........................ ….............

/ miejscowość, data/ / podpis Wykonawcy/