ZAPYTANIE OFERTOWE

DODANO: 2018-07-27 12:48:10

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Damnica

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Górna 8, 76-231 Damnica

tel. / fax 59 8113-248,

e-mail: kierownik.gops@damnica.pl

 


 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Damnica

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Górna 8, 76-231 Damnica

tel. / fax 59 8113-248,

e-mail: kierownik.gops@damnica.pl

 

II. Tryb udzielania zamówienia.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 z póź. zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (1 mężczyzna i 1 kobieta) w postaci :

  • schroniska dla bezdomnych,

  • noclegowni,

  • ogrzewalni,

 2. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Damnica (w oparciu o art. 101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),

 3. potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Damnica.

 4. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, lub osobę do tego upoważnioną. Decyzje zawierać będą:

- Imię i nazwisko świadczeniobiorcy,

- rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.

 1. Podmiot składający ofertę na schronisko dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa: w pkt.1, następującego zakresu usług:

  1. całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,

  2. jednego gorącego posiłku dziennie,

  3. środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,

  4. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,

  5. pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,

  6. zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,

  7. prowadzenia pracy socjalnej, szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny-opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.

 2. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi noclegowni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa: w pkt.1, następującego zakresu usług:

  1. czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

 3. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi ogrzewalni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa :w pkt.1, następującego zakresu usług:

  1. tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.

 4. Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Damnica dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

 5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 20 grudnia.

 6. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.

 7. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

 8. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

IV. Termin realizacji zamówienia:

od 01.09.2018r. do 31.12.2018r.

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

 1. Wymagania niezbędne:

  1. w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

  2. wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym , które spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

VI. Warunki i zakres realizacji:

 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia w odległości maksymalnie 60 km. od miejscowości Damnica.

 2. Stawkę dobową należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr1).

 3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

 4. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

 5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (Załącznik nr 3).

VII. Kryterium oceny ofert.

 1. Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta,

 2. Dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego),

VIII. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 – wzór oferty.

IX. Wymagane dokumenty:

 1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, wydany maksymalnie do 3 miesięcy przed złożeniem oferty.

 2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

 3. W przypadku pozostałych podmiotów ‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

 4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

 5. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

  • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

  • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Gm. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Damnicy,

  • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

 6. Odpis statutu.

X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8, 76-231 Damnica.

 2. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

 4. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

XI. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Beata Orlicka – kierownik GOPS w Damnicy

Małgorzata Makuch – Główna księgowa GOPS w Damnicy

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy.

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.

 3. Projekt umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia

dla osób bezdomnych( kobiet i mężczyzn),których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Damnica.

 

Informacja o Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Siedziba, adres Wykonawcy: .......................................................................................................

..................................................................Tel./fax: .....................................................................

E-mail: .........................................................

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy

ul. Górna 8

76-231 Damnica

e-mail: kierownik.gops@damnica.pl

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

Składam ofertę na realizację zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym pn.:

 

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych( kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Damnica”

 

1. Oferujemy wykonanie usługi schroniska dla bezdomnych, za cenę netto ..........................zł.

Obowiązujący podatek VAT .... % ......................................................................................... zł.

Cena brutto ............................................................................................................................. zł.

Słownie : ....................................................................................................................................

2. Oferujemy wykonanie usługi noclegowni, za cenę netto ................................................... zł.

Obowiązujący podatek VAT .... % .......................................................................................... zł.

Cena brutto ............................................................................................................................. zł.

Słownie : ....................................................................................................................................

3. Oferujemy wykonanie usługi ogrzewalni, za cenę netto .................................................... zł.

Obowiązujący podatek VAT .... % ......................................................................................... zł.

Cena brutto ............................................................................................................................. zł.

Słownie : ...................................................................................................................................

4. Oświadczam/y, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń.

6. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.

7. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP ......................................................................................................................

 

 

.............................................. ..............................................

miejscowość, data

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2

do Zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Damnica

 

 

Informacja o Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Siedziba, adres Wykonawcy: .......................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tel./fax: .......................................................E-mail: ....................................................................

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

zamówienie pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn),

których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Damnica”.

Oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej

z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania,

bycia podmiotem posiadającym cele statutowe obejmujące prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym,

bycia podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia

prowadzonego przez wojewodę,

posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania

usługi,

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia,

dysponowania odpowiednimi osobami, zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia,

pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 

.............................................. ..............................................

 

miejscowość, data podpis osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


 


 


 


 


 

Załącznik Nr 3

do Zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Damnica.

 

UMOWA

 

zawarta w dniu,..................... r. , pomiędzy:

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Damnicy, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

Kierownika- Beatę Orlicką

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez :

......................................................................................................................................................

§ 1

Przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie przez wykonawcę usług w postaci schroniska dla bezdomnych, noclegowni i ogrzewalni na rzecz osób bezdomnych, zapewnienie im

niezbędnych warunków socjalnych oraz prowadzenie pracy socjalnej.

§ 2

Wykonawca zapewnia miejsce dla bezdomnych w postaci usług określonych w § 1 dla osób

skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

§ 3

Strony ustalają następujące zasady odpłatności za pobyt w schronisku:

1. W przypadku osoby nie posiadającej dochodu, oraz osoby posiadającej dochód nie

przekraczający kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, koszty

pobytu i 1 ciepłego posiłku pokrywa w całości Zamawiający.

2.W przypadku osoby posiadającej dochód przekraczający kryterium dochodowe określone

w ustawie o pomocy społecznej, będą one wnosić miesięczną opłatę określoną w decyzji

administracyjnej o umieszczeniu w schronisku.

3.Odpłatność i jej wysokość bądź brak odpłatności osób bezdomnych za usługi określone w § 1 określa indywidualna decyzja administracyjna GOPS.

§ 4

1.Strony zgodnie ustalają wysokość kosztów dobowego pobytu osoby bezdomnej następująco:

a) ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych łącznie z 1 ciepłym posiłkiem na

1 dzień wynosi ....................., słownie ( ...........................................................................)

2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych wyłącznie na czas rzeczywistego przebywania w placówce.

3. Podstawą rozliczenia finansowego będzie faktura wraz z załączonym zestawieniem imiennym obejmującym ilość osób skierowanych, ilość dni pobytu, kwotę wniesioną przez osobę bezdomną (zgodną z decyzją GOPS) oraz kwotę do zapłaty przez GOPS. Fakturę wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedłożyć do 10 dnia następnego miesiąca.

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty

za miesiąc poprzedni w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

§ 5

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru nad realizacją niniejszej umowy przez upoważnionego do tego pracownika GOPS, a w szczególności do:

1. Kontroli dokumentacji przebywających w placówce osób bezdomnych,

2. Kontroli warunków socjalno – bytowych osób bezdomnych,

3. Merytorycznej kontroli prowadzonej pracy socjalnej z bezdomnymi.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy.

2. Zapewnienia bezdomnym 1 ciepłego posiłku w miejscu do tego przeznaczonym.

3.Zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania brudnej odzieży.

4. Zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków dostępnych bez recepty.

5. Zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki.

6. Zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie

aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej.

7. Współpracy z Gm. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Damnicy w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych.

8. Pisemnego informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny

w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.

§ 7

1. Umowa obowiązuje od dnia 01.09 .2018r. do 31.12.2018r.

2. Umowę można rozwiązać za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.

§ 8

1. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom ustawy o pomocy

społecznej.

3. Wszelkie spory podlegają rozpatrzeniu przez sad właściwy dla siedziby zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

.............................................. ..............................................

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA