TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI Z BANKU ŻYWNOŚCI I WARSZTATÓW KULINARNYCH

DODANO: 2019-02-12 10:55:35

1. TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI    25  LUTY 2019 

2. TERMIN  WARSZTATÓW KULINARNYCH    25 LUTY 2019   W SALI  CEiK  W DAMNICY  UL. WITOSA    OD  GODZINY 9.oo  DO 13.oo

Serdecznie  zapraszamy  osoby korzystające z pomocy  żywnościowej   do wzięcia udziału w warsztatach. 

czytaj więcej →

Wydawanie żywności w styczniu 2018r.

DODANO: 2018-01-23 08:33:01

Informujemy  wszystkie osoby korzystające z pomocy GOPS w Damnicy,

że  dnia  25 stycznia w godz. od 8.30  do 13.00  w magazynie w CEiK ul.Witosa 

wydawana  będzie żywność  otrzymana z Banku Żywności w Słupsku

            zapraszamy po odbiór   żywności

czytaj więcej →

STOWARZYSZENIE PROMYK Z DAMNICY

DODANO: 2018-01-12 12:35:39


 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,

O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGOI O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe*/Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Częściowe*/Końcowe*”.


 

Rodzaj sprawozdania

/Końcowe*

Okres, za jaki jest składane sprawozdanie

01.04.2017r. do dnia 31.10.2017r.


 


 

Tytuł zadania publicznego

Organizacja wycieczek integracyjnych do Szymbarku i Kluk

Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)

Stowarzyszenie „Promyk” w Damnicy, KRS 0000034066

Adres: Damnica 76-231 , ul. Górna 8

Data zawarcia umowy

31.03.2017r.

Numer umowy, o ile został nadany

UE.524.2.2017


 


 

  1. Część I. Sprawozdanie merytoryczne


 

1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w wymiarze określonym
w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.

 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego pod tytułem „Organizacja wycieczek integracyjnych

do Szymbarku i Kluk” zostały osiągnięte.

Poczas pierwszej wycieczki uczestnicy zwiedzili Parowozownię w Kościerzynie.

Poznali bogate dzieje dróg żelaznych w Polsce i technikę minionych lat.

Następnie w Szymbarku w Centrum Edukacji i Promocji Regionu poznali historię regionu,

kulturę kaszubską (język kaszubski , muzyka kaszubska).Poszerzyli swoję wiedzę historyczną.

Podczas drugiej wycieczki uczestnicy przebywali w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Poznali styl życia Słowińców i ludności wsi pomorskiej na przełomie XIX i XX wieku.

Zapoznali się z warunkami życia i zajęciami wykonywanymi w dawnej wsi.

Poznali elementy dziedzictwa kulturowego regionu.

Dzieci niepełnosprawne nabrały zaufania we własne siły, a dzieci zdrowe nauczyły się właściwie

traktować osoby niepełanosprawne .

Zacieśniły się stosunki między dziećmi niepełnosprawnymi a dziećmi zdrowymi , co powinno zapobiec

przeciwdziałaniu izolacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych mieli mozliwość omówienia problemów związanych

z wychowywaniem swoich dzieci .

Uczestnicy wycieczki wyrobili sobie nawyk korzystania z dóbr kultur i umiejętności ciekawego

zagospodarowania czasu wolnego;

Pozostały niezapomniane przeżycia i wspomnienia o dobrej zabawie.

 


 


 

2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania(należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)

 

Uczestnicy wycieczki ( 43 osoby) poznali ciekawe miejsca w regionie. Zobaczyli Skansen „Parowozownia Kościerzyna”.

Poznali niezwykłe dzieje dróg żelaznych w Polsce.

Zwiedzili Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Zobaczyli unikalne w skali świata obiekty, m. in.: Najdłuższą Deskę Świata, Dom Sybiraka, Bunkier TOW "Gryfa Pomorskiego", Kaszubski Świat Bajek, czy Największy Koncertujący Fortepian Świata, a także jedną z najbardziej charakterystycznych atrakcji "Dom do Góry Nogami".

W Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach uczestnicy( 41 osób) poznali warunki życia ludności wsi pomorskiej w dawnych czasach.

Zobaczyli sprzęt , narzędzia oraz techniki używane przez Słowińców w codziennych zajęciach.

Dzieci niepełnosprawne zwiększyły swoje umiejętności praktyczne w codziennej samoobsłudze.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych wymienili się wiedzą i doświadczeniem w wychowywaniu swoich pociech.

Zacieśniły się stosunki koleżeńskie. Pozostały niezapomniane wrażenia i miłe wspomnienia o dobrej zabawie.

 

Ponadto uczestnicy :

- wzbogacili swoją wiedzę historyczną,

- uświadomili sobie potrzebę zdobywania wiedzy,

- nabrali szacunku dla tradycji,

- nauczyli się korzystać z dóbr kultury.


 


 

3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań(opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy1) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Działania zostały zrealizowane zgodnie z umową.

W wycieczkach brali udział członkowie Stowarzyszenia ”Promyk” tj. głównie dzieci niepełnosprawne ,

dzieci zdrowe , a także ich opiekunowie, zamieszkujący Gminę Damnica. Uczestnicy mieli zapewniony transport.

Autobus zabierał uczestników z poszczególnych miejscowości naszej Gminy i zawoził na miejsce ,

a po zakończeniu wycieczek przywoził do poszczególnych miejscowości.

 

Dnia 8 lipca 2017r. odbyła się pierwsza wycieczka do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku,

a także do Skansenu „Parowozownia Kościerzyna" w Kościerzynie . Uczestnicy( 43 osoby)

zwiedzili Skansen „Parowozownia Kościerzyna”, przebywali w Centrum Edukacji i Promocji Regionu

w Szymbarku. Zwiedzili unikalne w skali świata obiekty, m. in.: Najdłuższą Deskę Świata, Dom Sybiraka,

Bunkier TOW "Gryf Pomorski", Kaszubski Świat Bajek, zobaczyli Największy Koncertujący Fortepian Świata.

Zwiedzanie zakończyło się wspólnym posiłkiem.

 

Dnia 2 września 2017r. odbyła się druga wycieczka do Kluk.

W Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach uczestnicy ( 41 osób) brali udział w lekcjach edukacyjnych pt:

Codzienne zajęcia Słowińców , czyli jak warunki naturalne determinowały życie na wsi”

i „Wokół kuchennego pieca czyli co jedli Słowińcy”. Zwiedzili Muzeum, poznali warunki życia ludności

wsi pomorskiej w dawnych czasach. Ponadto obejrzeli sprzęt , narzędzia , a także poznali techniki

używane przez Słowińców w codziennych zajęciach.

Następnie uczestników przewieziono do Czołpina , gdzie zwiedzili okolicę , obejrzeli

z Platformy widokowej piękne widoki. Stamtąd pojechano do Smołdzina gdzie przygotowane

było ognisko z kiełbaskami.


 


 

4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie2)


 

Nie dotyczy


 


 


 

 


 

    1. Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków


 

  1. Rozliczenie wydatków w roku 2017

Kategoria kosztu


 

 

Rodzaj kosztów


 

 

Koszty zgodnie z umową

(w zł)

Faktycznie poniesione wydatki

(w zł)

koszt całkowity

z

dotacji

z innych środków finansowych3)

z wkładu osobowego4)

z wkładu rzeczowe-go5), 6)

Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie
z umową

całkowite wydatki

z dotacji7)

z innych środków finansowychBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania)

z wkładu osobowegoBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania)

z wkładu rzeczowegoBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania), Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania)

Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie
z umową

I

Koszty merytoryczne


 

 

Nr

poz.

Koszty po stronie Stowarzyszenia „Promyk „ w Damnicy:

(nazwa zleceniobiorcy)


 

 


 

 


 


 


 

 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 


 

 


 

 


 

 


 

 

1.

Koszty wynajęcia autobusu

1 650,00

1 550,00

100,00

 

 

 

1 620,00

1 528,31

91,69

 

 

8.I.1

2.

Bilety wstępu

2 400,00

2 300,00

100,00

 

 

 

1 952,00

1 841,52

110,48

 

 

8.I.2

3.

Zakup posiłków

1 250,00

1 150,00

100,00

 

 

 

1 563,93

1 475,41

88,52

 

 

8.I.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:


 

5 300,00

 

5 000,00

300,00

 

 

 

5 135,93

4 845,24

290,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne

 

Nr

poz.

Koszty po stronie:


 

……………………………………….:

(nazwa zleceniobiorcy)


 

 


 

 


 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

III


 


 


 


 

 

Koszty poszcze-gólnych zlecenio-biorców ogółem8):

………………………………… :

(nazwa

zleceniobiorcy 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

…………………….………… :

(nazwa

zleceniobiorcy 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

5 300

5 000

300

 

 

 

5 135,93

4 845,24

290,69

 

 

 

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

 

 

Koszty zgodnie
z umową

Faktycznie poniesione wydatki

Lp.

Źródło finansowania

1

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

 

1.1

Kwota dotacji

5 000,00zł

4845,24zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

 

1.3

Inne przychody

 


 

2

 

Inne środki finansowe ogółem9):

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

300,00 zł

290,69 zł

2.1

Środki finansowe własneBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania)

300,00 zł

290,69 zł

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznegoBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania)

2.3

Środki finansowe z innych źródeł publicznychBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania), 10)

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………………………………….…

2.4

PozostałeBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania)

3

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)


 

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego11), 12)

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego13)

94,34%

94,34 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji14)

6,00%

6,00%

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji15)

%

%


 

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

Nie dotyczy


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 

4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)


 

Nie dotyczy


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

5.Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)

Lp.

 

Numer

dokumentu

księgowego16)

 

Numer działania zgodnie
z harmonogramem* /

numer pozycji

zgodnie
z
rozliczeniem wydatków*

Data wystawienia dokumentu księgowego

Nazwa

kosztu

Wartość całkowita faktury/rachunku

(zł)

Koszt związany
z realizacją zadania

poniesiony ze środków

pochodzących

z dotacji

(zł)

z innych środków finansowych17)

(zł)

poniesiony
z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów

Data

zapłaty

 

 

 

 

 

I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)

1.

F-ra nr 128/17

3

17.08.2017

Koszty wynajęcia autobusu

960,00

960,00

960,00

 

 

18.08.17

2.

F-ra nr 70/MK/2017

3

08.07.2017

Bilety wstępu

185,00

185,00

185,00

 

 

08.07.17

3.

F-ra nr 046/07/WG/2017

3

08.07.2017

Bilety wstępu,

zakup posiłków

1 405,00

1 405,00

615,00

765,00

25,00

 

 

08.07.17

4.

F-ra nr 153/17

4

11.10.2017

Koszty wynajęcia autobusu

660,00

660,00

568,31

91,69

 

13.10.17

5.

F-ra 00214/2017/K

4

02.09.2017

Bilety wstępu

1 048,00

1 048,00

978,52

69,48

 

02.09.17

6.

F-ra nr F/450/4/17

4

02.09.2017

Bilety wstępu

79,00

79,00

63,00

16,00

 

02.09.17

7.

F-ra nr 19

4

01.09.2017

Zakup posiłków

66,51

66,51

65,51

1,00

 

01.09.17

8.

F-ra nr 395802605/08/17

4

31.08.2017

Zakup posiłków

322,42

322,42

234,90

87,52

 

31.08.17

9.

F-ra nr 140/2017

4

02.09.2017

Zakup posiłków

410,00

410,00

410,00

 

 

02.09.17

 

Razem

5 135,93

5 135,93

4 845,24

290,69

 

x

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

III

Ogółem:

5135,93

5135,93

4845,24

290,69

 

 


 

6.Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania publicznego)

Nie dotyczy


 


 

    1. Część III. Dodatkowe informacje


 


 

 

Oświadczam(y), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);

2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


 


 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...


 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….


 

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.

W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.18)


 

Data…27.10.2017r.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1
 

)Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2)Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.

3
 

)Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

4)Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy zaangażowane w realizację zadania publicznego.

5)Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązywała do wykazania wkładu rzeczowego.

6)Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.)wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

7)Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).

8)Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczy oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

9
 

)Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

10)Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki
z funduszy strukturalnych.

11)Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

12)Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.)wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

13)Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14)Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15)Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16
 

) Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.

17)Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

18
 

)Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego

czytaj więcej →