DODANO: 2016-03-01 09:38:52

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”
Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne
dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na
pierwsze dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę. Rada Ministrów
skierowała projekt ustawy do Sejmu.
500 plus a inne świadczenia
Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy
dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe
Rodziny po rozwodzie
Liczenie dochodu
Jak otrzymać świadczenie?
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają
rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich
dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem
poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących
dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych
świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę
nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas
oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej
opieki.
Dziecko do 25 r.ż., które nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu
na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli
dochód na osobę nie przekroczy netto 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka
niepełnosprawnego. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
Wystarczy złożyć wniosek przez internet lub w gminie. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie
na pierwsze dziecko gmina dokona weryfikacji ich dochodów. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio
na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.
Program „Rodzina 500 plus” w liczbach
2,7 mln tyle rodzin skorzysta z programu
3,7 mln tyle dzieci zostanie objętych wsparciem
176 - 190 tys. zł tyle kosztuje wychowanie dziecka
57% - 61% tyle kosztów utrzymania dziecka pokryje program 500plus
15 – 30% tyle budżet u rodziny przeznaczają na utrzymanie dziecka
317 tys. zł tyle kosztuje wychowanie dwójki dzieci
504 zł przeciętne wydatki na osobę w rodzinie z trójką dzieci
6 tys. zł tyle rocznie dostaną rodzice na wychowanie dziecka
18 tys. zł tyle rocznie dostaną mniej zamożni rodzice z trójką dzieci
324 tys. zł tyle dostaną mniej zamożni rodzice na wychowanie trójki
dzieci do 18 r.ż.
Kiedy wnioski?
500 zł, czyli ile?
Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia br. Jeśli wniosek zostanie
złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to
uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od
miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody
na osobę są wyższe niż 800 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez starsze
dziecko 18 r.ż. Rocznie rodziny o niskich dochodach z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Dochody najmniej
zamożnych rodzin z jednym dzieckiem wzrosną o 48%, z dwojgiem – o 53%.
Pytania i odpowiedzi na temat programu „Rodzina 500 plus”
Dla kogo?
Wysokość świadczenia
Kryterium dochodowe
Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?
Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?
Czy kwota świadczenia będzie waloryzowana?
Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie?
Czy osoby o wyższych dochodach również dostaną świadczenie?
Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale
nadal pozostaje na ich utrzymaniu?
Czy rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód przekracza 800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym
samym dochód na osobę spadnie poniżej 800 zł, będzie przysługiwało wsparcie na dwoje dzieci?
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski na
kolejne okresy będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia
wychowawczego będzie jednak dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu
rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie w życie.
To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio dla rodziny.
Rada Ministrów będzie mogła podnieść kwotę świadczenia w oparciu o wskaźniki wzrostu inflacji.
Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie
na pierwsze lub jedyne dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła pozyskać sama,
wtedy nie trzeba będzie dołączać tych informacji.
Rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem
niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia
18 roku życia dziecka.
Dziecko do 25 r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na
osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód
na osobę nie przekroczy 800 zł netto (1200 zł netto w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego).
Tak, do ukończenia przez nie 18. roku życia.
Jak otrzymać świadczenie (składanie wniosku, wypłata świadczeń)
Liczenie dochodu
Status rodziny
Czy urzędnicy ośrodków pomocy społecznej będą mieli dostęp do informacji o dochodach Polaków,
którzy wystąpią o 500 zł zasiłku na dziecko?
Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?
Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych związków?
Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?
Czy Program Rodzina 500plus dotyczy także dzieci adoptowanych?
Jak otrzymać świadczenie?
Kiedy można złożyć wniosek?
Gromadzenie danych o dochodach będzie odbywało się w ten sam sposób, jak w przypadku innych
świadczeń. Dostęp do podstawowych informacji o dochodach gmina będzie miała jedynie w przypadku
tych osób, które starają się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko.
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno
rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający
w nieformalnych związkach. Rodziny niepełne, obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać
świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu
rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.
Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu
dziecko się znajduje.
Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.
Wystarczy złożyć wniosek – przez internet lub w gminie.. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio
na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.
Wnioski będzie można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu
pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność
wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą
wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty
Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu
empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Inne
Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?
Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń
przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać,
jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy
przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej.
Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia
są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym
również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek
o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce.
Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.
Wydatkowanie świadczenia
Czy dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać?
Jakie będą konsekwencje uniemożliwienia wywiadu środowiskowego? Sama próba jego przeprowadzenia
nie musi się kończyć sukcesem, jeśli strona nie wpuści pracownika socjalnego do domu.
Czy wydatkowanie środków będzie kontrolowane?
Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie
niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1000 zł (rodziny niespokrewnione). Dodatkowe wsparcie w wysokości
500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Będzie to odmowa
przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty.
Szanujemy autonomię rodziny i wierzymy, że ona najlepiej wie, czego dziecku potrzeba. W nadzwyczajnych
sytuacjach będą mogły być zastosowane mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub
zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo
rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony
wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Pracownik organu wypłacającego
świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę
na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za
pobyt dziecka w złobku, przedszkolu itp.).
Program „Rodzina 500 plus” – kompendium wiedzy
1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe:
800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli
pozostaje na utrzymaniu rodziców.
7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka
oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra
do realizacji świadczeń socjalnych.
9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet,
za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za
pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
10. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny.
Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
• oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
13. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
14. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz
Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do
30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program
wchodzi w życie
18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września
następnego roku kalendarzowego.
19. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
20. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń,
m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.
www.mrpips.gov.pl

czytaj więcej →